Waarom deze privacyverklaring?

Control & Protection hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante toepasselijke wettelijke voorschriften. Elke verwijzing in deze Privacyverklaring naar de Privacywet betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Elke verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Met dit Privacy Statement wil Control & Protection u wijzen op eventuele verwerkingen met betrekking tot deze gegevens en op uw rechten. Door gebruik te maken van ons platform/onze website/onze applicatie geeft u uitdrukkelijk toestemming voor eventuele verwerkingen door Control & Protection.

Het is mogelijk dat dit Privacy Statement in de toekomst onderhevig is aan aanpassingen en wijzigingen. Het is aan u om dit document regelmatig te raadplegen. Elke substantiële wijziging wordt altijd duidelijk gecommuniceerd op het Control & Protection platform.

Wie verwerkt de persoonsgegevens?

Het platform/website/applicatie www.control-protection.be is een initiatief van:

Control & Protection nv (Hierna: “Control & Protection”)
Neerlandweg 25
2610 Wilrijk (Belgium)
BE 0416.203.046
info@control-protection.be
+32 (0)3 829 03 35

WelkIdentificatiegegevens

Control & Protection verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verwerken die relevant en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld. De volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen worden verwerkt door Control & Protection.

 • Identificatiegegevens
 • Financiële gegevens
 • Persoonlijke karaktertrekken
 • Fysieke gegevens
 • Leefgewoonten
 • Gezinssamenstelling
 • Vrijetijdsbesteding en interesses
 • lidmaatschappen
 • Consumptie gewoonten
 • Eigendomseigenschappen
 • Informatie over opleiding en training
 • Informatie over beroep en functie
 • Beeldopnamen

Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

Control & Protection verzamelt persoonsgegevens om u een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt uitgebreider naarmate je intensiever gebruik maakt van het platform/de website/de applicatie en onze online diensten.

Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van het platform/de website/de applicatie en de daarbij behorende diensten. De verwerking vindt uitsluitend plaats voor de volgende welbepaalde doeleinden:

Het opsporen van en beschermen tegen fraude, fouten en/of crimineel gedrag.
Het aanbieden en verbeteren van een algemene en gepersonaliseerde service; waaronder facturatiedoeleinden, informatieverstrekking, nieuwsbrieven en aanbiedingen die voor u nuttig en/of noodzakelijk zijn, het verkrijgen en verwerken van gebruikersbeoordelingen en het verlenen van ondersteuning.
U toegang verlenen tot uw gebruikersprofiel.
Het aanbieden en verbeteren van de geleverde producten; persoonsgerichte en specifieke producten op basis van verstrekte informatie en gegevens.
Marketing doeleinden

Wanneer u het platform/de website/de applicatie van Control & Protection bezoekt, worden er enkele gegevens verzameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn nodig om het gebruik van ons platform/onze website/onze applicatie te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van raadpleging, tijdstip en dag van raadpleging, welke pagina’s werden bezocht. Wanneer u het platform/de website/de applicatie van Control & Protection bezoekt, gaat u akkoord met deze gegevensverzameling voor statische doeleinden zoals hierboven beschreven.

De Gebruiker verstrekt steeds zelf de persoonsgegevens aan Controle & Protection en kan zo een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk onjuist zijn, behoudt Control & Protection zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of definitief uit te stellen.

De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik binnen Controle & Protection.

Wij kunnen u dan ook geruststellen dat persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld zullen worden aan  derden. Control & Protection heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgsmaatregelen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te voorkomen.

Wij gebruiken ook cookies!

Tijdens een bezoek aan ons platform/website kunnen ‘cookies’ op uw harde schijf geplaatst worden om het platform/de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Niet-functionele cookies helpen ons om uw bezoek aan het platform te optimaliseren en om technische keuzes te onthouden.

Raadpleeg onze Cookieverklaring voor meer informatie over hoe we cookies gebruiken om uw persoonlijke gegevens te verzamelen en te verwerken.

Als u het Control & Protection-platform/de website wilt raadplegen, is het aan te raden dat u cookies hebt ingeschakeld. Hoe u daarentegen cookies kunt uitschakelen, leest u ook in ons Cookiestatement.

Wat zijn mijn rechten?

Garantie van rechtmatige en veilige verwerking van persoonsgegevens

Control & Protection verwerkt uw persoonsgegevens altijd eerlijk en rechtmatig. Dit omvat de volgende garanties:

Persoonsgegevens worden alleen verwerkt in overeenstemming met de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden van deze Privacyverklaring.
Persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor zover dit toereikend, relevant en niet bovenmatig is.
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het realiseren van de in dit Privacy Statement omschreven en gerechtvaardigde doeleinden.

De nodige technische en beveiligingsmaatregelen zijn genomen om de risico’s van ongeautoriseerde toegang tot of verwerking van persoonsgegevens tot een minimum te beperken. Bij inbraak in haar computersystemen zal Control & Protection onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

Recht op inzage/rectificatie/verwijdering van uw persoonsgegevens

Bij bewijs van uw identiteit als Gebruiker heeft u het recht om van Control & Protection een beslissing te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. Wanneer Control & Protection uw gegevens verwerkt, heeft u tevens recht op inzage in de verzamelde persoonsgegevens. Indien u gebruik wenst te maken van uw recht op inzage, zal Control & Protection hieraan gehoor geven binnen één (1) maand na ontvangst van het verzoek. De aanvraag gebeurt per aangetekend schrijven of door een e-mail te sturen naar info@control-protection.be

Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen steeds gecorrigeerd worden. Het is in de eerste plaats aan de Gebruiker om onjuistheden en weglatingen te corrigeren. U kunt uw recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan Control & Protection. Control & Protection zal hieraan voldoen binnen één (1) maand na ontvangst van de aanvullende verklaring.

U heeft ook het recht om uw persoonsgegevens onverwijld door ons te laten wissen. U kunt alleen een beroep doen op dit recht om vergeten te worden in de volgende gevallen:

Wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld;
Wanneer de persoonsgegevens zijn verzameld op basis van verkregen toestemming en er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking;
Wanneer er bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en er geen prevalerende dwingende legitieme gronden zijn voor de verwerking;
Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
Wanneer de persoonsgegevens moeten worden gewist op grond van een wettelijke verplichting.

Control & Protection beoordeelt de aanwezigheid van een van de bovengenoemde gevallen.

Recht op beperking van/bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

Gebruiker heeft het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen:

Gedurende de periode die Controle & Protection nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren, in geval van betwisting;
Wanneer de gegevensverwerking onrechtmatig is en de Gebruiker verzoekt om beperking van de verwerking in plaats van verwijdering van de persoonsgegevens;
Wanneer Controle & Protection de persoonsgegevens van de Gebruiker niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden en de Gebruiker de persoonsgegevens nodig heeft in verband met een rechtsvordering;
Gedurende de periode die Control & Protection nodig heeft om de aanwezigheid van de grondslag voor het wissen van persoonsgegevens te beoordelen.

De Gebruiker heeft ook het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. Control & Protection staakt dan de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij Control & Protection dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan aanvoeren die zwaarder wegen dan het recht van Gebruiker om bezwaar te maken.

Indien Gebruiker van deze rechten gebruik wenst te maken, zal Control & Protection hieraan gehoor geven binnen één (1) maand na ontvangst van het verzoek. De aanvraag gebeurt per aangetekend schrijven of per e-mail aan info@control-protection.be

Recht op dataoverdracht

De gebruiker heeft het recht om de aan Control & Protection verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft de Gebruiker het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke indien de verwerking van de persoonsgegevens uitsluitend gebaseerd is op de verkregen toestemming van de Gebruiker.

Indien Gebruiker van dit recht gebruik wenst te maken, zal Control & Protection hieraan gehoor geven binnen één (1) maand na ontvangst van het verzoek. De aanvraag gebeurt per aangetekend schrijven of per e-mail naar info@control-protection.be.

Recht om mijn toestemming in te trekken/recht om een klacht in te dienen

De gebruiker heeft het recht om zijn toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking ervan. Daarnaast heeft de Gebruiker het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van zijn persoonsgegevens door Control & Protection bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Indien Gebruiker van dit recht gebruik wenst te maken, zal Control & Protection hieraan gehoor geven binnen één (1) maand na ontvangst van het verzoek. De aanvraag gebeurt per aangetekend schrijven of per e-mail naar info@control-protection.be.

Identificatiegegevens

Financiële gegevens
Persoonlijke karaktertrekken
Fysieke gegevens
Leefgewoonten
Gezinssamenstelling
Vrijetijdsbesteding en interesses
lidmaatschappen
Consumptie gewoonten
Eigendomseigenschappen
Informatie over opleiding en training
Informatie over beroep en functie

Beeldopnamen