Site-editor

De website www.control-protection.be is eigendom van Control & Protection NV.

Control & Protection NV
BE 0416.203.046
VAT : BE0416203046
General Manager  : Kristof van Doorne
Control & Protection France SAS
RCS : LYON B 837 791 524
Code APE : Gestion d’installations informatiques 6203Z
VAT : FR18837791524
General Manager  : Xavier Boutin

Contact

Control & Protection NV
Neerlandweg 25
2610 Wilrijk (Belgium)
+32 (0)3 829 03 35
info@control-protection.be
Control & Protection France SAS
5D Chemin du Jubin
69570 Dardilly (FRance)
+33 4 74 26 02 49
info@control-protection.fr

Site hosting

Hosting by :
OVH
2 rue Kellermann
59100 Roubaix (France)
Design and SEO by :
BoostU
Diamantstraat 8
2200 Herentals (Belgium)

Onze website

Correcte werking, veiligheid en toegankelijkheid

U kunt erop rekenen, wij bieden een gebruiksvriendelijke website die veilig is voor iedere Gebruiker. Wij nemen dan ook alle redelijke maatregelen die nodig zijn om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van onze website te garanderen. Wij kunnen u echter geen absolute garanties geven en onze maatregelen moeten worden beschouwd als een middelenverbintenis.

Elk gebruik van de website is altijd op eigen risico. Dit betekent dat wij geen aansprakelijkheid dragen voor schade als gevolg van storingen, onderbrekingen, schadelijke elementen of defecten in de website, ongeacht het bestaan van een van buiten komende oorzaak of overmacht.

We hebben het recht om de toegang tot onze website te allen tijde geheel of gedeeltelijk te beperken en/of op te schorten, zonder voorafgaande kennisgeving. In principe doen we dit alleen als de omstandigheden dit rechtvaardigen, maar dit is geen absolute voorwaarde.

Inhoud op onze website

De inhoud van de website wordt grotendeels door ons bepaald en wij besteden de grootste zorg aan deze inhoud. Dit betekent dat wij de nodige maatregelen nemen om onze website zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk te houden, ook wanneer inhoud door derden wordt aangeleverd. De inhoud op onze website kan altijd gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Wij kunnen de kwaliteit van de informatie op onze website echter niet garanderen. De informatie is mogelijk niet volledig, voldoende nauwkeurig en/of nuttig. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor (directe en indirecte) schade die de Gebruiker lijdt als gevolg van de informatie op onze website.

In het geval dat bepaalde inhoud op onze website in strijd is met de toepasselijke wetgeving en/of rechten van derden schendt en/of simpelweg onaanvaardbaar is, vragen wij u ons hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen, zodat wij passende maatregelen kunnen nemen. Zo kunnen wij overgaan tot het geheel of gedeeltelijk verwijderen en/of aanpassen van de inhoud.

Onze website bevat inhoud die kan worden gedownload. Elke download van onze website is altijd op eigen risico. Wij zijn hiervoor niet aansprakelijk en schade als gevolg van verlies van gegevens of schade aan het computersysteem komt geheel en uitsluitend voor rekening van de Gebruiker.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt kennelijke programmeer- en typefouten. De Gebruiker kan op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Control & Protection.

Wat wij van u als Gebruiker verwachten

De Gebruiker draagt ook een zekere verantwoordelijkheid bij het gebruik van onze website. De Gebruiker dient zich steeds te onthouden van handelingen die een schadelijke invloed kunnen hebben op de goede werking en veiligheid van de website. Zo mag de website niet gebruikt worden om ons businessmodel te omzeilen en/of om op grote schaal informatie te verzamelen van andere Gebruikers.

Het is dan ook niet toegestaan om onze website te gebruiken voor het verspreiden van content die schade kan toebrengen aan andere Gebruikers van de website, zoals het verspreiden van kwaadaardige software zoals computervirussen, malware, worms, trojans en cancelbots. Hieronder valt ook het verspreiden van ongevraagde en/of commerciële berichten via de website, zoals junk mail, spamming en kettingbrieven.

We behouden ons het recht voor om alle noodzakelijke acties te ondernemen die kunnen leiden tot verhaal voor ons en voor onze Gebruikers, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk. De Gebruiker is als enige persoonlijk en integraal verantwoordelijk indien zijn handelingen en gedragingen daadwerkelijk schade toebrengen aan de website en andere Gebruikers. In dat geval dient hij Control & Protection te vrijwaren tegen elke aanspraak op schadevergoeding die volgt.

Links naar andere websites

De inhoud van onze website kan een link, hyperlink of framed link bevatten naar buitenlandse websites of andere vormen van elektronische portalen. Een link betekent niet automatisch dat er een link is tussen ons en de buitenlandse website, noch dat wij (impliciet) akkoord gaan met de inhoud van deze websites.

Wij hebben geen controle over deze vreemde websites en zijn niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de link en zijn eindbestemming. Zodra je op de link klikt verlaat je onze website en kun je ons niet meer aansprakelijk stellen voor eventuele schade.

Het is mogelijk dat websites van derden niet dezelfde garanties bieden als wij. Wij raden u daarom aan om de Algemene Voorwaarden en het Privacy Statement van deze websites goed door te lezen.

Intellectueel eigendom

Creativiteit verdient bescherming, zo ook onze website en de inhoud ervan. De bescherming wordt geboden door intellectuele eigendomsrechten en komt toe aan alle rechthebbende partijen, zijnde Control & Protection en derden. Onder content wordt verstaan de zeer ruime categorie foto’s, video, audio, tekst, ideeën, notities, tekeningen, artikelen et cetera. Al deze content is beschermd door het auteursrecht, softwarerecht, databankenrecht, tekeningen- en modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten. Het technische karakter van onze website zelf wordt beschermd door het auteursrecht, het softwarerecht en het databankenrecht. Elke handelsnaam die we op onze websites gebruiken, wordt ook beschermd door het toepasselijke handelsnaam- of merkenrecht.

Elke Gebruiker krijgt een beperkt recht op toegang, gebruik en weergave van onze websites en hun inhoud. Dit verleende recht is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en kan enkel gebruikt worden binnen een persoonlijke, niet-commerciële context. Wij vragen onze Gebruikers dan ook om de door deze rechten beschermde zaken niet te gebruiken en/of te wijzigen zonder toestemming van de rechthebbende. Control & Protection hecht veel belang aan haar intellectuele eigendomsrechten en heeft alle mogelijke maatregelen genomen om de bescherming te garanderen. Elke inbreuk op bestaande intellectuele eigendomsrechten zal worden vervolgd.

Verwerken van persoonsgegevens

De door u verstrekte informatie is noodzakelijk voor het verwerken en afronden van de bestellingen en het opstellen van de facturen en garantiecontracten. Voor elke bestelling is een minimum aan informatie vereist. Verdere informatie kan gevraagd worden in functie van het personaliseren van de bestelling. Als de minimale gegevens ontbreken, wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. De persoonsgegevens van de Koper worden uitsluitend verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring, die te raadplegen is op onze website.

Algemene bepalingen betreffende de Algemene Voorwaarden.

Wij behouden ons de vrijheid voor om onze website en de bijbehorende diensten te allen tijde te wijzigen, uit te breiden, te beperken of stop te zetten. Dit kan zonder voorafgaande verwittiging van de Gebruiker en geeft geen aanleiding tot enige vorm van schadevergoeding.

Deze Algemene Voorwaarden (inclusief de Verkoopvoorwaarden) worden uitsluitend beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht.

Indien de werking of geldigheid van één of meer van de bovenstaande bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in het gedrang komt, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst niet aan. In dat geval hebben wij het recht om de betreffende bepaling te wijzigen in een geldige bepaling van vergelijkbare strekking.

Links naar andere websites

De inhoud van onze website kan een link, hyperlink of framed link bevatten naar buitenlandse websites of andere vormen van elektronische portalen. Een link betekent niet automatisch dat er een link is tussen ons en de buitenlandse website, noch dat wij (impliciet) akkoord gaan met de inhoud van deze websites.

Wij hebben geen controle over deze vreemde websites en zijn niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de link en zijn eindbestemming. Zodra je op de link klikt verlaat je onze website en kun je ons niet meer aansprakelijk stellen voor eventuele schade.

Het is mogelijk dat websites van derden niet dezelfde garanties bieden als wij. Wij raden u daarom aan om de Algemene Voorwaarden en het Privacy Statement van deze websites goed door te lezen.