Algemene voorwaarden

1. DEFINITIES 
1.1 “De Vennootschap”: de naamloze vennootschap “Control & Protection”, met maatschappelijke zetel te B-2610 Wilrijk, Neerlandweg 25, 
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer 0416.203.046, en gekend bij de BTWadministratie 
onder het nummer BTW BE 0416.203.046, gerechtelijk arrondissement Antwerpen. 
OF de naamloze vennootschap “Control & Protection Automation”, met maatschappelijke zetel te B-2610 Wilrijk, Neerlandweg 26, 
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer 0457.386.771, en gekend bij de BTWadministratie 
onder het nummer BTW BE0457.386.771, gerechtelijk arrondissement Antwerpen. 
OF de naamloze vennootschap “KBS-Systems”, met maatschappelijke zetel te B-2610 Wilrijk, Neerlandweg 25, ingeschreven in het 
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer 0428.577.177, en gekend bij de BTW- administratie onder het 
nummer BTW BE0428.577.177, gerechtelijk arrondissement Antwerpen. 
1.2 “Algemene Voorwaarden”: onderhavige algemene aannemings-, verkoops- en leveringsvoorwaarden. 
1.3 “Klant”: elke (rechts)persoon die een prijsaanvraag stuurt aan, een order plaatst en/of een dienst en/of product aankoopt bij de Vennootschap, 
evenals iedereen die in naam of voor rekening van een andere (rechts)persoon een prijsaanvraag stuurt aan, een order plaatst en/of een dienst en/of 
product aankoopt bij de Vennootschap en dit ongeacht of deze (rechts)persoon zich tot de Vennootschap verhoudt als eindklant, dan wel als 
hoofdaannemer. 
1.4 “Aangetekende Klachtenbrief”: een ter post aangetekende brief, met de vermelding van het factuurnummer en alle referentienummers (voor 
zover van toepassing) weergegeven op de schriftelijke overeenkomst tussen de Vennootschap en de Klant, de orderbevestiging uitgaande van de 
Vennootschap, de opleveringsbon uitgaande van de Vennootschap, het proces-verbaal van oplevering opgemaakt door de Vennootschap en 
ondertekend door de Klant en/of de factuur uitgaande van de Vennootschap, met een nauwkeurige identificatie van de diensten en/of producten, 
en een gedetailleerde opgave van de niet-conformiteit of het gebrek. 
1.5 “Conformiteit Van De Levering” (exhaustieve definitie): levering van de juiste (types van) diensten en/of producten, zonder zichtbare gebreken, op 
de juiste locatie in conformiteit met de schriftelijke overeenkomst tussen de Vennootschap en de Klant of bij het ontbreken hiervan in conformiteit 
met de orderbevestiging uitgaande van de Vennootschap. Bij ontbreken van zowel een schriftelijke overeenkomst tussen de Vennootschap en de 
Klant, als van een orderbevestiging uitgaande van de Vennootschap, wordt de juistheid van de (types van) diensten en/of producten en van de locatie 
geëvalueerd t.o.v. het door de Klant geplaatste en door de Vennootschap aanvaarde order. 
1.6 “Intellectuele Eigendomsrechten”: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met 
inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, 
octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, knowhow, alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s (met inbegrip van, maar niet 
beperkt tot de broncode) en halfgeleiders. 
2. TOEPASBAARHEID 
2.1 Niettegenstaande enige andersluidende communicatie in het verleden of de toekomst, aanvaardt de Klant door het sturen van een prijsaanvraag, 
het plaatsen van een order en/of het sluiten van een overeenkomst met de Vennootschap, dat enkel volgende normen van toepassing zijn op alle 
contractuele, precontractuele en buitencontractuele rechtsverhoudingen tussen de Vennootschap en de Klant, zowel huidige als toekomstige (in 
hiërarchisch dalende volgorde, het volgende bij ontstentenis of stilzwijgen van het vorige): (1) de schriftelijke overeenkomst tussen de Vennootschap en 
de Klant; (2) de schriftelijke orderbevestiging uitgaande van de Vennootschap; (3) deze Algemene Voorwaarden; (4) art. 4-88 van het Weens Koopverdrag; 
(5) de Unidroit Principles; (6) het Belgische recht, met uitsluiting van de artikelen 1-3, en 89-101 van het Weens Koopverdrag. 
Andere voorwaarden en/of normen, zoals onder meer de algemene en/of bijzondere voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing en worden 
uitdrukkelijk afgewezen door de Vennootschap. Andere (afwijkende) voorwaarden zijn enkel van toepassing indien de Vennootschap deze (afwijkende) 
voorwaarden uitdrukkelijk ter aanvaarding ondertekent. Deze uitdrukkelijk ter aanvaarding ondertekende afwijkingen zijn slechts geldig voor de 
overeenkomst waarop zij betrekking hebben en kunnen niet ingeroepen worden bij eventuele andere, zelfs gelijkaardige overeenkomsten. 2.2 De 
eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of een deel van een bepaling doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid 
van de overige bepalingen en/of de rest van de bepaling. In geval van nietigheid van één (of een gedeelte) van de bepaling(en) zullen de Vennootschap 
en de Klant, in de mate van het mogelijke en volgens hun loyaliteit en overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een 
equivalente bepaling die beantwoordt aan de algemene geest van deze Algemene Voorwaarden. 
2.3 De Vennootschap behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden op ieder moment aan te passen en/of te wijzigen. 
3. OFFERTE, ORDER EN ORDERBEVESTIGING 
3.1 Behoudens andersluidende overeenkomst, zijn alle aanbiedingen en offertes van de Vennootschap vier weken geldig. In elk geval zijn alle 
aanbiedingen en offertes van de Vennootschap vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het plaatsen van een order door 
de Klant. 
3.2 Indien de Klant slechts een gedeelte van de in de offerte voorziene diensten en/of producten bestelt, heeft de Vennootschap het recht 
deze bestelling te weigeren of de prijzen zoals opgenomen in de offerte te herzien. 
3.3 De overeenkomst tussen de Vennootschap en de Klant komt slechts tot stand zodra een persoon die bevoegd is de Vennootschap in rechte te 
verbinden, het order van de Klant schriftelijk en/of elektronisch bevestigt, dan wel zodra de Vennootschap de uitvoering van het order opstart. 3.4 
Alle leveringen van diensten en/of producten die niet expliciet werden voorzien in de schriftelijke overeenkomst tussen de Vennootschap en de 
Klant of bij het ontbreken hiervan in de orderbevestiging uitgaande van de Vennootschap, worden geacht bijkomende bestellingen en/of 
meerwerken te zijn op vraag van de Klant, en worden als dusdanig aangerekend aan de Klant. 
3.5 Alle orders en orderacceptaties door de Klant zijn onherroepelijk, behoudens andersluidende bepalingen in de Algemene Voorwaarden. 
1 | 9 
3.6 De Vennootschap is vrij de partijen te kiezen met wie zij een overeenkomst wenst aan te gaan, en heeft steeds het recht om een minimum 
factuurbedrag voorop te stellen. 
4. PRIJS EN KOSTEN 
4.1 Alle prijzen zijn BTW exclusief en worden in Euro uitgedrukt. 
Voor elk project of product afzonderlijk wordt een prijs op maat berekend. Deze is slechts geldig voor dit welbepaalde project of product en 
geldt dus niet voor eventuele andere, zelfs gelijkaardige projecten of producten. 
4.2 Ingeval van oponthoud, heeft de Vennootschap het recht om de prijzen die worden weergegeven in de schriftelijke overeenkomst, of bij het 
ontbreken hiervan, in de orderbevestiging uitgaande van de Vennootschap of, bij het ontbreken van beide, in het door de Klant geplaatste en door 
de Vennootschap aanvaarde order te verhogen. Onder oponthoud wordt onder meer verstaan (louter exemplatieve opsomming): laattijdige betaling; 
vertragingen veroorzaakt door de Klant, diens leveranciers en/of overige derden waardoor de Vennootschap de geplande start van haar 
werkzaamheden dient uit te stellen; het niet volbrengen door de Klant van de verplichtingen die worden weergegeven in de artikel 8 en 12 van deze 
Algemene Voorwaarden; etc. 
4.3 Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, worden de kosten voor transport en verplaatsing naar de overeengekomen locatie 
berekend vanop de maatschappelijke zetel van de Vennootschap en gefactureerd per transport en/of verplaatsing en op basis van de transport-en/of 
kilometervergoeding zoals vermeld in de schriftelijke overeenkomst, of bij het ontbreken hiervan, in de orderbevestiging uitgaande van de 
Vennootschap of, bij het ontbreken van beide, in het door de Klant geplaatste en door de Vennootschap aanvaarde order of in de offerte. 
4.4 Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, vormen de in de offerte en/of overeenkomst opgenomen totaalprijzen een inschatting 
en gelden zij slechts ten informatieve titel. De definitieve totaalprijs zal worden berekend op basis van de werkelijk geleverde diensten en producten 
en de overeengekomen uurtarieven, dewelke zijn opgenomen in de schriftelijke overeenkomst, of bij het ontbreken hiervan, in de orderbevestiging 
uitgaande van de Vennootschap of, bij het ontbreken van beide, in het door de Klant geplaatste en door de Vennootschap aanvaarde order of in de 
offerte. 
4.5 Indien de offerte en/of overeenkomst werd opgesteld zonder mededeling van eventuele specifieke vereisten, zoals bijvoorbeeld (maar 
zonder hiertoe beperkt te zijn) wat betreft milieu-, veiligheids-, of gezondheidsnormen, bevat zij slechts de standaardmaatregelen en – 
middelen voor de door de Vennootschap uit te voeren werken. 
4.6 Onverminderd de kosten die uitdrukkelijk werden uitgesloten in de schriftelijke overeenkomst, of bij het ontbreken hiervan, in de 
orderbevestiging uitgaande van de Vennootschap of, bij het ontbreken van beiden, in het door de Klant geplaatste en door de Vennootschap 
aanvaarde order, zijn, behoudens andersluidende overeenkomst, volgende kosten niet in de prijsinschatting en/of uitdrukkelijk 
overeengekomen vaste prijs inbegrepen en ten laste van de Klant (niet-limitatieve opsomming): 
 kosten voor verpakking; 
 transport- en verplaatsingskosten met inbegrip van de transportverzekering en portkosten; 
 reis- en verblijfkosten; 
 kosten voor deelname aan projectvergaderingen; 
 kosten verbonden aan speciale werkomstandigheden, invoerrechten, heffingen, en belastingen; 
 kosten voor de voorziening en het gebruik van water en elektriciteit; 
 kosten voor het voorzien van een werkruimte; 
 kosten (zoals ook onder meer – maar zonder hiertoe beperkt te zijn – taksen en lasten) voor het vervullen van de nodige 
administratieve formaliteiten. 
4.7 Vervanging van ontbrekende producten of materialen door andere, wijzigingen van leverancier(s) om redenen onafhankelijk van de 
Vennootschap, evenals valutaschommelingen, verhogingen van materiaalprijzen, prijzen van hulpmaterialen en grondstoffen, lonen, salarissen, 
sociale lasten, van overheidswege opgelegde kosten, (milieu)heffingen en belastingen, transportkosten, in- en uitvoerrechten of verzekeringspremies, 
optredende tussen het tijdstip waarop de overeenkomst wordt afgesloten conform artikel 3.3 van deze Algemene Voorwaarden en de definitieve 
oplevering van de diensten en/of producten, geven de Vennootschap het recht de overeengekomen prijs evenredig te verhogen. 4.8 De 
Vennootschap heeft steeds het recht aan de Klant een bankgarantie of andere betalingszekerheid te vragen alvorens over te gaan tot uitvoering van 
haar verplichtingen t.o.v. de Klant. De Vennootschap heeft steeds het recht de Klant te weigeren zelf een bankgarantie of andere betalingszekerheid 
toe te kennen voor opdrachten beneden de 10.000 euro. 
5. VERBINTENISSEN VAN DE VENNOOTSCHAP 
5.1 De verbintenissen van de Vennootschap beperken zich tot een uitvoering naar best vermogen van haar verplichtingen zoals omschreven in de 
schriftelijke overeenkomst tussen de Vennootschap en de Klant of bij het ontbreken hiervan in de orderbevestiging uitgaande van de Vennootschap. 
Indien er noch een schriftelijke overeenkomst werd opgesteld tussen de Vennootschap en de Klant, noch een orderbevestiging uitgaande van de 
Vennootschap, en de Vennootschap reeds begonnen is aan de uitvoering van het order, blijft de verantwoordelijkheid van de Vennootschap beperkt 
tot de uitvoering naar best vermogen van het schriftelijk order van de Klant. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend en schriftelijk akkoord, gebeurt 
de aanvaarding van een lastenboek door de Vennootschap louter ter kennisname en heeft dit geen invloed op de verbintenissen van de 
Vennootschap, welke beperkt blijven tot hetgeen is omschreven in de schriftelijke overeenkomst tussen de Vennootschap en de Klant, de 
orderbevestiging van de Vennootschap of het schriftelijk order van de Klant, al naargelang het geval. Eventuele afwijkingen tussen het lastenboek en 
de schriftelijke overeenkomst tussen de Vennootschap en de Klant, de orderbevestiging uitgaande van de Vennootschap of het schriftelijk order van 
de Klant, geven geenszins aanleiding tot vermindering van de prijs. Bijkomende leveringen/prestaties zullen worden beschouwd als meerwerken in 
de zin van artikel 3.4 van deze Algemene Voorwaarden en zullen als zodanig bijkomend worden aangerekend. 
5.2 De plannen en berekeningen die eventueel door de Vennootschap worden opgesteld, worden ter aanvaarding aan de Klant voorgelegd. 
De Vennootschap draagt geen enkele verantwoordelijkheid m.b.t. deze plannen en/of berekeningen. 
2 | 9 
5.3 Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst heeft de Vennootschap het recht wijzigingen en/of aanvullende diensten uit te 
voeren waarvan de noodzakelijkheid blijkt tijdens de uitvoering van de contractueel voorziene werken. Deze wijzigingen en aanvullende 
diensten zullen automatisch worden aangerekend en worden geacht door de Klant te zijn aanvaard. 
5.4 De Vennootschap vervult haar verbintenissen onder de overeenkomst op zelfstandige basis en in volledige onafhankelijkheid. Voor zover de Klant 
richtlijnen zou geven in verband met de levering van de diensten en/of producten, zullen deze louter strekken tot de effectieve uitvoering van de 
contractuele afspraken, zonder in te grijpen in de wijze van de uitvoering, aangezien de Vennootschap daar exclusief over beschikt. 
5.5 Behoudens andersluidend akkoord tussen de Vennootschap en de Klant is de aanwezigheid van de Vennootschap op de 
projectvergaderingen niet vereist. 
5.6 Indien bepaalde producten en/of componenten van bepaalde producten niet voorradig zijn, kan de Vennootschap deze ontbrekende producten 
en/of componenten naar eigen keuze en inzicht vervangen door een functioneel equivalent van een ander merk of type. De eventuele vervanging 
van ontbrekende producten en/of componenten door een functioneel equivalent bevrijdt de Klant geenszins van zijn verplichtingen onder de artikelen 
8 en 12 van deze Algemene Voorwaarden, en kan in geen enkel geval aanleiding geven tot een vermindering in prijs of een ontbinding van de 
overeenkomst. De eventuele meerprijs van een dergelijke vervanging is niet inbegrepen in de prijs en wordt, tenzij uitdrukkelijk anders 
overeengekomen, aangerekend aan de Klant. 
6. LEVERING VAN DE AANGEKOCHTE DIENSTEN EN/OF PRODUCTEN 
6.1 Behoudens andersluidende overeenkomst en onverminderd artikel 6.2 van deze Algemene Voorwaarden, vangt de levering van de diensten 
en/of producten aan op het tijdstip zoals bepaald in de schriftelijke overeenkomst tussen de Vennootschap en de Klant of, bij het ontbreken hiervan, 
in de orderbevestiging uitgaande van de Vennootschap of, bij het ontbreken van beide, in het door de Klant geplaatste en door de Vennootschap 
aanvaarde order. Indien enkel producten worden aangekocht van de Vennootschap gebeuren leveringen steeds conform de Incoterm® “Ex Works” 
(EXW) (Incoterms 2010) zetel Wilrijk (België). 
6.2 De opgegeven leveringstermijnen zijn steeds indicatief en zijn geen essentieel bestanddeel van de verplichtingen van de Vennootschap 
t.o.v. de Klant, noch conform de schriftelijke overeenkomst tussen de Vennootschap en de Klant, noch conform de orderbevestiging uitgaande 
van de Vennootschap. 
Wijzigingen in de prijsaanvraag en/of het order van de Klant, wijzigingen in de schriftelijke overeenkomst tussen de Vennootschap en de Klant, 
wijzigingen in de orderbevestiging uitgaande van de Vennootschap, evenals wijzigingen in de timing van de Klant en/of aanvullende werken, 
hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde vermoedelijke leveringstermijnen vervallen. 
In geval van overschrijding van de aangegeven leveringstermijn, zullen de Vennootschap en de Klant een redelijke bijkomende termijn 
overeenkomen. 
Geen enkele termijnoverschrijding, noch van de oorspronkelijke, noch van de bijkomende termijn(en), kan aanleiding geven tot betaling van 
enige schadevergoeding, noch tot ontbinding van de overeenkomst tussen de Vennootschap en de Klant. 
6.3 De Vennootschap is in ieder geval niet aansprakelijk voor vertragingen opgelopen als gevolg van vertragingen in de oplevering en/of het 
in gebreke blijven van producenten en/of leveranciers van de Vennootschap, de Klant, de producenten en/of leveranciers van de Klant en/of 
enige andere derde. 
6.4 Ingeval de Klant of enige tussenkomende partij de veiligheidsmaatregelen niet respecteert, heeft de Vennootschap het recht om de 
uitvoering van haar verbintenissen uit de overeenkomst stop te zetten tot aan deze situatie is verholpen en dit zonder recht van de Klant op 
schadevergoeding wegens projectstilstand. 
6.5 De Vennootschap heeft het recht de diensten en/of producten in verschillende delen te leveren. Gedeeltelijke levering kan geen aanleiding 
geven tot betaling van enige schadevergoeding, noch tot ontbinding van de overeenkomst tussen de Vennootschap en de Klant. 
7. ONDERAANNEMING 
7.1 De Vennootschap heeft het recht om (een deel van) de overeengekomen werken in onderaanneming te geven. Behoudens uitdrukkelijk 
andersluidend akkoord van de Vennootschap, mag de onderaannemer in dergelijk geval de broncode(s) gebruiken in het kader van de 
overeengekomen werken, maar niet doorgeven aan derde partijen, waaronder doch niet beperkt tot de (eind)klant. Zoals vermeld in artikel 
21 blijft de broncode steeds de exclusieve eigendom van de Vennootschap. 
7.2 Indien de Vennootschap optreedt als onderaannemer, heeft de Vennootschap een rechtstreekse vordering op de opdrachtgever, ten 
belope van het bedrag dat laatstgenoemde aan de medecontractant-hoofdaannemer verschuldigd is op het ogenblik van het instellen van de 
rechtstreekse vordering. 
7.3 Indien de Vennootschap optreedt als onderaannemer, heeft de Vennootschap bovendien een pandrecht op alle schuldvorderingen van 
de medecontractant- hoofdaannemer, die voortkomen uit het aannemingscontract m.b.t. het werk waarvoor op de Vennootschap als 
onderaannemer een beroep werd gedaan. 
7.4 De in artikel 7.2 van deze Algemene Voorwaarden vermelde rechtstreekse vordering, evenals het in artikel 7.3 van deze Algemene Voorwaarden 
opgenomen pandrecht, hebben niet enkel betrekking op de desbetreffende schuldvorderingen, maar ook op de accessoria, zoals onder meer (maar 
zonder hiertoe beperkt te zijn) de verwijlinteresten en de eventuele vergoeding krachtens strafbeding. 
8. INFORMATIE EN VOORBEELDEN 
8.1 De Klant wordt geacht op de hoogte te zijn van alle kenmerken van de door hem bestelde diensten en/of producten. De Klant kan geen enkel 
recht ontlenen aan de informatie en/of voorbeelden die de Vennootschap op eigen initiatief of op verzoek van de Klant zou verstrekken. 
8.2 De Klant draagt de exclusieve en volledige verantwoordelijkheid om te bepalen of de diensten en/of producten geschikt zijn, en aan alle 
kwaliteitsvereisten voldoen m.b.t. het gebruik en/of de doelstellingen waarvoor de Klant de diensten en/of producten heeft aangekocht of 
wenst te gebruiken. 
3 | 9 
De Klant zal hiertoe de nodige tests uitvoeren, en de noodzakelijke informatie (onder meer m.b.t. het juiste gebruik van de desbetreffende 
producten en/of componenten, de eventueel aan deze producten en/of componenten verbonden gevaren, de toepassingen en kwaliteiten 
van deze producten en/of componenten, etc.) opvragen. 
De Klant heeft hierbij de expliciete verplichting om de aldus verkregen informatie te verifiëren, onder meer m.b.t. de accuraatheid van de verkregen 
informatie, de volledigheid van deze informatie, en de toepasselijkheid van de informatie m.b.t. het gebruik en/of de doelstellingen waarvoor de Klant 
de diensten en/of producten heeft aangekocht of wenst te gebruiken. 
8.3 Alle informatie die de Vennootschap, op eigen initiatief of op vraag van de Klant, aan de Klant overhandigt, heeft een louter informatieve 
waarde en bevrijdt de Klant geenszins van zijn verplichtingen onder artikel 8.2 van deze Algemene Voorwaarden. 
De verantwoordelijkheid van de Vennootschap blijft dienaangaande steeds beperkt tot de verantwoordelijkheid die op dwingende wijze aan 
De Vennootschap wordt opgelegd door de Belgische wetgeving. 
9. AANVAARDING, OPLEVERING EN KLACHTEN 
9.1 De Klant moet direct bij de oplevering van de aangekochte diensten en/of producten een eerste verificatie uitvoeren. Deze onmiddellijke 
verificatieplicht heeft betrekking op onder meer (zonder hiertoe beperkt te zijn) de Conformiteit van de Levering, zichtbare gebreken, etc. 
De Klant moet onmiddellijk verifieerbare afwijkingen onmiddellijk aan de vertegenwoordiger van de Vennootschap melden via een schriftelijk 
voorbehoud op het proces-verbaal van oplevering of de opleveringsbon indien dergelijk document wordt opgesteld en moet deze binnen een 
termijn van acht (8) kalenderdagen aan de Vennootschap bevestigen per Aangetekende Klachtenbrief, bij gebreke waarvan de Klant wordt 
geacht de geleverde diensten en/of producten te aanvaarden als overeengekomen. 
9.2 De Klant moet de geleverde diensten en/of producten binnen de 24 uur na de oplevering grondig keuren. Klachten m.b.t. zichtbare gebreken 
moeten uiterlijk binnen een termijn van acht (8) kalenderdagen na oplevering aan de Vennootschap worden gemeld per Aangetekende Klachtenbrief, 
bij gebreke waaraan de Klant wordt geacht de geleverde diensten en /of producten te aanvaarden zoals overeengekomen. 
9.3 De ingebruikname en/of levering aan de eindklant van het eindproduct met betrekking waartoe de Vennootschap de diensten heeft geleverd, 
wordt beschouwd als zijnde goedkeuring en aanvaarding, geldt als definitieve oplevering van de desbetreffende diensten en/of producten, en bevrijdt 
de Vennootschap, van haar verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid conform artikel 10 van de Algemene Voorwaarden. 
9.4 Klachten m.b.t. verborgen gebreken moeten uiterlijk binnen een termijn van twaalf (12) maanden na oplevering aan de Vennootschap 
worden gemeld per Aangetekende Klachtenbrief. De Klant verliest in ieder geval het recht zich op enig gebrek te beroepen, indien hij de 
Vennootschap hiervan niet op de hoogte brengt per Aangetekende Klachtenbrief, binnen een termijn van acht (8) kalenderdagen nadat hij 
deze niet-conformiteit of dit gebrek heeft ontdekt of behoorde te ontdekken. 
9.5 Bij klachten m.b.t. niet- conformiteit en/of gebreken die tijdig en correct aan de Vennootschap worden gemeld, zal de Vennootschap naar eigen 
keuze en inzicht: (1) de non-conforme en/of gebrekkige diensten, producten en/of componenten (gedeeltelijk) vervangen, herstellen of wijzigen (of, 
in geval van software, de moeilijkheden omzeilen indien de Klant terecht vaststelt dat de software niet conform de specificaties is die omschreven 
staat in de begeleidende documentatie). De Vennootschap garandeert hierbij niet dat het gebruik van de software ononderbroken en foutloos zal 
verlopen, noch dat alle gebreken zullen (kunnen) verholpen worden; of (2) het foutief gedeelte crediteren aan de prijs weergegeven in de schriftelijke 
overeenkomst tussen de Vennootschap en de Klant of bij het ontbreken hiervan, aan de prijs weergegeven in de orderbevestiging uitgaande van de 
Vennootschap, of bij het ontbreken van beide aan de prijs weergegeven in het door de Klant geplaatste en door de Vennootschap aanvaarde order; 
of (3) indien het zichtbare gebreken betreft die niet substantieel zijn voor het gebruik van het eindproduct met betrekking waartoe de Vennootschap 
de diensten en/of producten heeft geleverd, de aangekochte diensten en/of producten, een bedrag crediteren dat in alle redelijkheid overeenstemt 
met de aard en omvang van het betreffende gebrek. 
De Klant erkent dat deze maatregelen elk afzonderlijk een volledige en adequate vergoeding inhouden van elke mogelijke schade ingevolge 
de niet-conformiteit en/of het gebrek en aanvaardt dat de uitvoering van deze maatregelen niet kan worden beschouwd als een aanvaarding 
van aansprakelijkheid door de Vennootschap. 
9.6 Bij een eventuele (gedeeltelijke) vervanging van één of meer producten en/of componenten van producten, naar aanleiding van een nonconformiteit 
of gebrek dat wordt gedekt door enige garantie, (zoals bijvoorbeeld vermeld in de schriftelijke overeenkomst tussen de Vennootschap 
en de Klant of in de garantievoorwaarden van de producent van het betreffende product of in de garantievoorwaarden zoals opgenomen in deze 
Algemene Voorwaarden,) zijn de werkuren, transport- en verplaatsingskosten, etc. steeds ten laste van de Klant. De kosten voor de montage en de 
hermontage van andere elementen van de installatie die noodzakelijk zijn om een herstelling of vervanging uit te voeren, alsook de kosten die nodig 
zijn om het materiaal in staat te herstellen op de plaats van gebruik zijn ten laste van de Klant. 
9.7 De eventuele (gedeeltelijke) vervanging van diensten en/of (componenten van) producten kan geen aanleiding geven tot betaling van 
enige schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst tussen de Vennootschap en de Klant. 
9.8 Zonder uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de Vennootschap, heeft de Klant in geen geval het recht om de door de Vennootschap geleverde 
diensten en/of producten zelf te trachten herstellen, hieraan werkzaamheden door derden te laten uitvoeren of producten terug te sturen. 
9.9 De Vennootschap behoudt zich het recht voor om zelf de niet- conformiteit en/of andere gebreken vast te stellen, en de oorzaak ervan 
na te gaan. 
9.10 Klachten en/of een eventuele (gedeeltelijke) vervanging of herstelling van diensten en/of producten ontheffen de Klant in geen enkel 
geval van zijn betalingsverplichting binnen de in de schriftelijke overeenkomst tussen de Vennootschap en de Klant, de orderbevestiging 
uitgaande van de Vennootschap, deze Algemene Voorwaarden, en/of de respectievelijke factuur vastgestelde termijn(en). 
9.11 De Klant is gehouden tot het vergoeden van kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten. 
10. GARANTIE - WAARBORG 
10.1 De Vennootschap kent een beperkte en voorwaardelijke garantie toe aan de Klant. De duur van de contractuele waarborg bedraagt twaalf (12) 
maanden. Hij gaat in bij de levering van de producten en/of de diensten. Als de schriftelijke overeenkomst tussen de Vennootschap en de Klant, of 
4 | 9 
bij het ontbreken hiervan, de orderbevestiging uitgaande van de Vennootschap of, bij het ontbreken van beide, in de door Klant geplaatste en 
door de Vennootschap aanvaarde order, een oplevering voorziet op latere datum dan de levering, zal deze waarborg twaalf (12) maanden na 
de oplevering eindigen en uiterlijk achttien (18) maanden na de levering. 
10.2 De garantie is onderhevig aan het naleven van de termijnen en procedures zoals omschreven onder artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden. 
10.3 Ingeval de door de Vennootschap gekozen remedie bestaat in de terugname en/of vervanging van de hardware, dan wordt deze 
onverkort eigendom van de Vennootschap. 
10.4 De interventie door de Vennootschap op basis van een beroep op deze garantie door de Klant kan de duur van deze garantie niet 
verlengen, noch begint de garantietermijn zoals hierboven omschreven opnieuw te lopen. 
11. AANSPRAKELIJKHEID 
11.1 De Vennootschap zal het project uitvoeren en de diensten en/of producten leveren naar best vermogen. Behoudens andersluidende 
schriftelijke overeenkomst gaat de Vennootschap geen resultaatsverbintenis aan. 
11.2 De aansprakelijkheid van de Vennootschap m.b.t. de geleverde diensten en producten, is beperkt tot de verantwoordelijkheden die op 
dwingende wijze door de wet worden opgelegd. 
11.3 Wanneer de overeenkomst de verkoop van producten betreft die niet door de Vennootschap worden vervaardigd, doch enkel door de 
Vennootschap worden doorverkocht, kan de Vennootschap niet worden aangesproken m.b.t. enige schade aan de producten andere dan m.b.t. de 
Conformiteit Van De Levering en behoren alle klachten en/of schade m.b.t. deze producten, andere dan deze m.b.t. de Conformiteit Van De Levering, 
uitsluitend tot de verantwoordelijkheid van de producent(en) en/of leverancier(s) bij wie de Vennootschap de desbetreffende producten heeft 
aangekocht. De Klant heeft maximaal de mogelijkheid zich op dergelijke klachten en/of schade te beroepen, gedurende een periode gelijk aan de 
kortste van volgende periodes: 
 de garantietermijn die de respectievelijke producent of leverancier aan de Vennootschap en/of de Klant aanbiedt; 
 de garantietermijn zoals omschreven in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden. 
Indien de Klant de Vennootschap tijdig en correct, in conformiteit met deze Algemene Voorwaarden, op de hoogte brengt van enige klacht en/of 
schade m.b.t. deze producten andere dan m.b.t. de Conformiteit Van De Levering, zal De Vennootschap deze klacht rechtstreeks doorgeven aan de 
respectievelijke producent of leverancier. Bij de verdere afhandeling van deze klachten- of schadeprocedure fungeert de Vennootschap enkel als 
tussenpersoon tussen de Klant en de respectievelijke producent of leverancier. De verantwoordelijkheid van de Vennootschap blijft dienaangaande 
beperkt tot het doorgeven van informatie tussen enerzijds de respectievelijke producent of leverancier en anderzijds de Klant, zonder dat de 
Vennootschap op enigerlei wijze aansprakelijk kan worden gesteld m.b.t. de effectieve klacht en/of schade. 
11.4 De aansprakelijkheid van de Vennootschap is te allen tijde beperkt tot de aansprakelijkheid die in de gegeven feitelijke omstandigheden verplicht 
is opgelegd door de wet, en is in ieder geval gelimiteerd tot het laagste van volgende twee bedragen: (1) het totale factuurbedrag m.b.t. het 
betreffende project, dienst of product, of (2) het bedrag van de uitkering van de door de Vennootschap aangegane verzekeringspolissen. 
11.5 De Vennootschap is in geen geval aansprakelijk noch verantwoordelijk voor: (i) indirecte schade (met inbegrip van omzetverlies maar zonder 
hiertoe beperkt te zijn), (ii) de door de Klant, eindgebruiker en/of derden, al dan niet in dienst van of werkzaam voor de Klant, toegebrachte schade, 
inclusief( ten gevolge van) interventies, wijzigingen en/of toevoegingen verricht door de Klant, eindgebruiker en/of derden (iii) schade ten gevolge 
van de verkeerde of onaangepaste aanwending van de aangekochte diensten en/of producten en/of de eindproducten met betrekking waartoe de 
Vennootschap de diensten en/of producten heeft geleverd, of ten gevolge van een nalatigheid door de Klant, eindgebruiker en/of derden , of door 
een gebeurtenis die niets met de producten en/of diensten (incl. software en hardware geleverd door de Vennootschap), te maken heeft (iv) schade 
aan aangekochte diensten en/of producten en/of de eindproducten met betrekking waartoe de Vennootschap de diensten en/of producten heeft 
geleverd die de Klant en/of een derde heeft trachten te wijzigen of indien de Klant en/of een derde componenten heeft gebruikt die niet voldoen aan 
de parameters zoals voorzien door de Vennootschap en/of (v) schade ten gevolge van het niet- naleven door de Klant, diens personeelsleden of 
medewerkers en/of de eindgebruiker van wettelijke en/of andere verplichtingen, met inbegrip van de gebruikershandleiding die bij de producten 
wordt geleverd, de regels voor installatie, gebruik, onderhoud en omgeving zoals omschreven in de documentatie van de Vennootschap of volgens 
de regels van de kunst (vi) normale slijtage. 
11.6 De Vennootschap is, in overeenstemming met de artikelen 8 en 13 van deze Algemene Voorwaarden in geen geval aansprakelijk voor enige 
schade ten gevolge van het in gebreke blijven van de Klant om alle noodzakelijke en nuttige informatie mee te delen, dan wel op te vragen en te 
verifiëren, evenmin als voor enige schade ten gevolge van foutieve en/of onvolledige informatie die aan de Klant werd overhandigd door de eindklant, 
leverancier(s) en/of producent(en) van de aangekochte diensten en/of producten en/of enige andere derde. 
11.7 Uitsluitend de Klant is verantwoordelijk m.b.t. de eventuele doorverkoop van de aangekochte producten en de eindproducten met 
betrekking waartoe de Vennootschap de diensten en/of producten heeft geleverd, en garandeert dienaangaande alle (wettelijke en andere) 
verplichtingen te zullen naleven. 
11.8 De Klant en zijn verzekeraar zien af van alle verhaal tegen de Vennootschap en haar verzekeraar(s) voor alles wat buiten de grenzen en 
uitsluitingen valt als hierboven of door enige wettelijke bepaling terzake wordt omschreven. 
12. VRIJWARING 
12.1 De Klant zal de Vennootschap volledig vrijwaren en verdedigen tegen alle vorderingen en procedures, inclusief de vorderingen en procedures 
van derden, die mochten voortvloeien uit, of het gevolg zijn van, enig handelen of nalaten van de Klant, in strijd met de schriftelijke overeenkomst 
tussen de Vennootschap en de Klant, de orderbevestiging uitgaande van de Vennootschap, het door de Klant geplaatste en door de Vennootschap 
aanvaarde order, deze Algemene Voorwaarden, en/of andere (wettelijke) verplichtingen van de Klant. 
12.2 De Klant zal de Vennootschap schadeloos stellen voor alle schade, met inbegrip van gerechts- en andere kosten, die ontstaan naar 
aanleiding van haar verdediging inzake de onder artikel 12.1 van deze Algemene Voorwaarden genoemde vorderingen en/of procedures. 
5 | 9 
13. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT 
13.1 De Klant draagt, onverminderd hetgeen bepaald in artikel 8 van de Algemene Voorwaarden, en indien van toepassing,de volledige en exclusieve 
verantwoordelijkheid om: 
 de locatie steeds vrij te houden zodat de Vennootschap over de nodige ruimte beschikt om de diensten te leveren en de producten 
te plaatsen; 
 de werknemers van de Vennootschap toegang te verlenen tot en de bestaande sanitaire infrastructuur te laten gebruiken, dan wel 
de nodige sanitaire infrastructuur te voorzien die door de werknemers van de Vennootschap kan worden gebruikt; 
 de veiligheid op de locatie te garanderen; 
 de Vennootschap op de hoogte te brengen van mogelijke gevaren die de activiteiten van de Klant en/of diens andere leveranciers met zich 
meebrengen, zodanig dat de nodige preventieve maatregelen kunnen worden genomen om elke vorm van ongeval te vermijden; 
 alle gegevens tijdig te overhandigen aan de Vennootschap, onder meer m.b.t. de gegevens waarvan de Vennootschap aangeeft dat deze 
noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van haar verplichtingen t.o.v. de Klant, en m.b.t. de gegevens waarvan de Klant redelijkerwijs 
behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de verplichtingen van de Vennootschap t.o.v. de Klant; de 
Klant staat in voor de correctheid en relevantie van de meegedeelde informatie en gegevens. Het is aan de Klant om te controleren of de 
diensten en de producten (incl. software en hardware) op alle punten overeenstemmen met het gebruik waartoe deze zijn bestemd, of 
voor de vooropgestelde doeleinden. Zo zal de Vennootschap in geen geval verantwoordelijk zijn als de diensten en de producten (incl. 
software en hardware) ongeschikt zijn voor de omgeving van de Klant. Het is aan de Klant om desgevallend de Vennootschap alle nuttige 
informatie te geven; 
 De Vennootschap voorafgaand aan de levering van de diensten en/of producten, op de hoogte te brengen van mogelijke standaard- en 
wettelijke voorwaarden waaraan deze diensten, producten en/of het eindproduct met betrekking waartoe de Vennootschap de diensten 
en/of producten levert, dienen te voldoen; 
 De Vennootschap schriftelijk en tijdig op de hoogte te brengen van de specifieke vereisten waaraan de diensten, producten en/of 
het eindproduct met betrekking waartoe de Vennootschap de diensten en/of producten levert, dienen te voldoen, zoals onder meer 
(maar zonder hiertoe beperkt te zijn) wat betreft technische specificaties, milieunormen en veiligheidsvoorschriften; 
 de diensten en/of producten binnen de 48 uur na levering grondig te keuren, en heeft in ieder geval de verplichting om de diensten en/of 
producten op een adequate wijze te testen alvorens deze, al dan niet samen met het eindproduct met betrekking waartoe de Vennootschap de 
diensten en/of producten heeft geleverd, in gebruik te (laten) nemen en/of door te verkopen; 
 de producten te allen tijde te behandelen en gebruiken conform de gebruikershandleiding die eventueel bij de producten wordt geleverd; 
 zijn medewerkers op afdoende wijze te informeren en op te leiden aangaande de veiligheidsinstructies en de gebruiksvoorschriften (zoals 
meegedeeld in de gebruikershandleiding, waarvan de Klant verklaart de inhoud te kennen); 
 de noodzakelijke verzekeringsovereenkomsten af te sluiten, onder meer een verzekering voor brand, ontploffings- en waterschade en 
diefstal m.b.t. de op de locatie aanwezige producten en materialen en m.b.t. het eigendomsvoorbehoud zoals vastgesteld in artikel 17 van 
deze Algemene Voorwaarden. De Klant verleent de Vennootschap de toestemming om op eerste verzoek inzage te krijgen in de polissen 
en betalingsbewijzen van voornoemde verzekeringen. Een eventuele uitkering van deze verzekeringen komt toe aan de Vennootschap. 
13.2 Indien de Klant niet voldoet aan haar verplichtingen zoals weergegeven in de schriftelijke overeenkomst tussen de Vennootschap en de Klant, 
de orderbevestiging uitgaande van de Vennootschap, het door de Klant geplaatste en door de Vennootschap aanvaarde order, deze Algemene 
Voorwaarden, en/of wanneer de Klant niet voldoet aan al haar andere (wettelijke) verplichtingen, heeft de Vennootschap het recht haar 
verplichtingen (tijdelijk) op te schorten. De kosten verbonden aan deze schorsing zijn integraal ten laste van de Klant. Deze kosten hebben onder 
meer betrekking op (louter exemplatieve opsomming): extra gepresteerde werkuren, stockagevergoedingen, extra transport- en 
verplaatsingskosten, etc. 
14. OVERMACHT EN HARDSHIP 
14.1 De Vennootschap is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen die veroorzaakt is door overmacht 
of hardship. 
14.2 In geval van overmacht of hardship kan de Vennootschap naar eigen keuze en inzicht, zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling 
of rechterlijke tussenkomst vereist is, en zonder enig recht van verhaal t.o.v. de Vennootschap: (1) de ontbrekende diensten, producten en/of 
componenten vervangen door een functioneel equivalent; (2) de uitvoering van haar verplichtingen tijdelijk opschorten; (3) de overeenkomst tussen 
de Vennootschap en de Klant bij aangetekende brief ontbinden; en/of (4) de Klant uitnodigen om de overeenkomst tussen de Vennootschap en de 
Klant te heronderhandelen. 
Indien de Klant niet te goeder trouw deelneemt aan deze heronderhandelingen, kan de Vennootschap, overeenkomstig artikel 26 van deze 
Algemene Voorwaarden, verzoeken nieuwe contractvoorwaarden te bepalen en/of de Klant tot schadevergoeding te veroordelen. 
14.3 Onder overmacht en hardship, wordt onder meer verstaan (louter exemplatieve opsomming): onbeschikbaarheid en/of schaarste van 
bepaalde materialen; grondstofschaarste; valutaschommelingen, verhogingen van materiaalprijzen, prijzen van hulpmaterialen en grondstoffen, 
lonen, salarissen, sociale lasten, van overheidswege opgelegde kosten, heffingen en belastingen, transportkosten, in- en uitvoerrechten of 
verzekeringspremies, optredende tussen de orderbevestiging en (op-)levering; ijsgang; bijzondere weersomstandigheden; staking; mobilisatie; 
oorlog; terroristische dreiging of -acties; ziekte; ongevallen; communicatie- en informaticastoringen; overheidsmaatregelen; uitvoerverbod; 
vertraging in de aanvoer; transport- en/of verplaatsingsbelemmeringen; waaronder gebrek aan of intrekking van vervoersmogelijkheden; 
uitvoerbelemmeringen; invoerbelemmeringen; panne; file; vertragingen veroorzaakt door derden waarop de Klant een beroep doet, etc. 
15. FACTUUR EN BETALING 
15.1 De Vennootschap behoudt zich het recht voor voorlopige facturen op te stellen, naargelang de werken zijn gevorderd, voor de reeds 
geleverde diensten en/of producten en/of te werken met voorschotfacturen. 
6 | 9 
15.2 De Klant moet zijn klachten m.b.t. facturen binnen de acht (8) kalenderdagen na ontvangst van de factuur aan de Vennootschap melden 
per Aangetekende Klachtenbrief. 
15.3 Behoudens uitdrukkelijk andersluidend akkoord van de Vennootschap, dient de Klant alle facturen uiterlijk binnen een termijn van dertig 
(30) kalenderdagen na factuurdatum te betalen. 
15.4 Alle facturen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of door overschrijving op het 
bankrekeningnummer vermeld op de factuur. Het is de Klant niet toegestaan om betalingen uit te voeren aan tussenpersonen. 
15.5 Er wordt geen korting toegestaan voor contante betalingen. Het is de Klant niet toegestaan (deel)betalingen in te houden bij wijze van borg of 
enige andere zekerheid tot uitvoering van de verbintenissen van de Vennootschap, behoudens uitdrukkelijk andersluidend akkoord vanwege de 
Vennootschap. Enkel kwitanties ondertekend door personen die bevoegd zijn de Vennootschap in rechte te verbinden zijn geldig. 
15.6 Ingeval van niet-betaling, of onvolledige betaling op de vervaldag van één van de facturen: 
(1) geldt m.b.t. het saldo van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een jaarlijkse rentevoet van 12 %, die jaarlijks wordt 
gekapitaliseerd; 
(2) is de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10% 
van het totale factuurbedrag, onverminderd het recht van De Vennootschap om hogere schade te bewijzen; 
(3) is de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling gehouden tot alle gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten; 
(4) worden, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, alle andere, zelfs niet- vervallen facturen van de Vennootschap 
op de Klant onmiddellijk opeisbaar; en 
(5) heeft de Vennootschap het recht de geleverde producten terug te vorderen van de Klant, de (verdere) uitvoering van de 
desbetreffende en/of één of meerdere andere overeenkomsten met de Klant te schorsen en/of de overeenkomst(en) te beëindigen 
of te ontbinden, zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is. Bij een eventuele 
heropstart, wordt een heropstartkost aangerekend ten bedrage van 10% van de openstaande facturen. 
De punten (4) en (5) zijn tevens van toepassing ingeval van een dreigend faillissement, gerechtelijke of conventionele ontbinding, toepassing 
van de Belgische wet dd. 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van ondernemingen, betalingsachterstand, of elk ander feit waardoor de 
Vennootschap redelijkerwijs het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de Klant verliest. 
15.7 Aanvaarding van gedeeltelijke betaling gebeurt onder alle voorbehoud en wordt aangerekend in volgende volgorde: (1) inningskosten, 
(2) schadevergoeding; (3) intresten; (4) hoofdsommen. 
15.8 De vermelding van de uitgaande factuur in het uitgaande facturenboek van de Vennootschap geldt als vermoeden van verzending en 
ontvangst van de desbetreffende factuur. 
16. ANNULATIE 
16.1 De Vennootschap behoudt zich het recht voor de overeenkomst tussen de Vennootschap en de Klant en/of het order van de Klant, 
zonder enige vorm van schadevergoeding en zonder enig recht van verhaal t.o.v. de Vennootschap, geheel of gedeeltelijk te annuleren, indien 
bepaalde producten en/of componenten van bepaalde producten niet voorradig zijn. 
16.2 Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de Vennootschap is het de Klant niet toegestaan om haar order of de overeenkomst 
tussen de Vennootschap en de Klant te annuleren. 
Ingeval de overeenkomst tussen de Vennootschap en de Klant door of lastens de Klant wordt geannuleerd, zelfs met uitdrukkelijk en schriftelijk 
akkoord van de Vennootschap, is de Klant gehouden tot betaling van het hoogste van volgende bedragen (1) een forfaitaire schadevergoeding van 
35% van het totale bedrag van de bestelling; of (2) de volledige vergoeding van de reeds door de Vennootschap gemaakte kosten. 
17. EIGENDOMSVOORBEHOUD 
17.1 De eigendomsrechten op de geleverde producten (incl. hardware indien van toepassing) gaan pas over op de Klant op het ogenblik van 
de volledige betaling van alle facturen m.b.t. het betreffende project, inclusief kosten, intresten en alle andere toebehoren. 
17.2 De Klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten op de onbetaalde 
producten veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op deze producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de 
Klant verplicht om de Vennootschap daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. 
17.3 Voorts verbindt de Klant zich ertoe de onbetaalde producten te verzekeren voor brand, ontploffings- en waterschade en diefstal. Een 
eventuele uitkering van deze verzekeringen komt toe aan de Vennootschap. 
17.4 Indien de Klant zijn verplichtingen niet nakomt, of indien de Vennootschap vermoedt dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen, 
zal de Klant op eerste en eenvoudig verzoek van de Vennootschap de desbetreffende producten op eigen kosten en risico binnen de 24 uur 
aan de Vennootschap terugbezorgen. 
Uitoefening van dit recht heeft de onmiddellijke en automatische ontbinding tot gevolg van de van de overeenkomst tussen de Vennootschap 
en de Klant. 
Bij terugontvangst van de producten, en voor zover deze producten nog in goede staat worden bevonden, worden de reeds betaalde bedragen 
terugbetaald aan de Klant onder aftrek van: (1) de winstderving, forfaitair begroot op 15% van het totale bedrag van de factuur met betrekking tot 
deze producten, dan wel de reeds ontvangen voorschotten van de Klant, naar keuze van de Vennootschap; en (2) een forfaitaire schadevergoeding 
van 5% op het voormelde totale factuurbedrag, voor de (extra) beheers- en administratiekosten. Dit alles onverminderd het recht van de 
Vennootschap om hogere schade te bewijzen. 
17.5 In geval van schending van het eigendomsvoorbehoud bekomt de Vennootschap automatisch een pandrecht op de gerealiseerde 
verkoopprijs van de desbetreffende producten, en is de Klant aan de Vennootschap een forfaitaire schadevergoeding van 35% van het totale 
factuurbedrag m.b.t. het project verschuldigd. 
7 | 9 
18. RECHTSVERWERKING 
Het eventueel of zelfs herhaaldelijk niet- toepassen door de Vennootschap van enig recht, kan slechts worden beschouwd als het dulden van een 
bepaalde toestand en leidt niet tot rechtsverwerking. 
19. NETTING 
19.1 In overeenstemming met de Wet op de Financiële Zekerheden d.d. 15 december 2004, compenseren en verrekenen de Vennootschap en de 
Klant automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schuldvorderingen opzichtens elkaar. Dit betekent dat in de permanente 
relatie tussen de Vennootschap en de Klant steeds maar de grootste schuldvordering per saldo na de voormelde automatische verrekening overblijft. 
19.2 Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de overige samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen 
kunnen verzetten tegen de door de Klant en de Vennootschap doorgevoerde schuldvergelijking. 
20. OPSCHORTING EN ONTBINDING 
20.1 In geval van enige verandering in de toestand van de Klant, zoals overlijden, omzetting, fusie, overname, overdracht, vereffening, staking van 
betaling, collectief of minnelijk akkoord, verzoek om uitstel van betaling, stopzetting van activiteit, beslag of enige andere omstandigheid die het 
vertrouwen in de kredietwaardigheid van de Klant kunnen schaden, of wanneer de Klant zijn verbintenissen binnen de veertien (14) dagen na een 
ingebrekestelling vanwege de Vennootschap niet naleeft, houdt de Vennootschap zich het recht voor om wegens dat loutere feit: hetzij de uitvoering 
van één of meerdere overeenkomsten met de Klant op te schorten tot het ogenblik dat de Klant afdoende zekerheden biedt voor zijn betaling; hetzij 
één of meerdere overeenkomsten met de Klant ontbonden te verklaren vanaf de datum van verzending van de ontbinding, zonder voorafgaande 
ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, onverminderd het recht van de Vennootschap om bijkomende schadevergoeding te vorderen. 
20.2 Indien de overeenkomst tussen de Vennootschap en de Klant wordt beëindigd, al dan niet onder toepassing van het in artikel 20.1 van deze 
Algemene Voorwaarden omschreven ontbindingsrecht, verliest de Klant het recht om van de Vennootschap te vergen dat zij haar verplichtingen 
naleeft m.b.t. de beëindigde overeenkomst. 
21. INTELLECTUELE EIGENDOM 
21.1 Alle Intellectuele Eigendomsrechten op of met betrekking tot de geleverde diensten en/of producten, alsmede de ontwerpen, hardware, 
software, documentatie en alle andere documenten (incl. plannen, tekeningen, schema’s, nota’s betreffende de montage en het onderhoud en 
gebruikshandleidingen) die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding van of in uitvoering van deze overeenkomst, dan wel(de kopieën die) 
die daaruit voortvloeien, blijven de exclusieve eigendom van de Vennootschap of van de betreffende leveranciers en/of licentiegevers. 
21.2 De Vennootschap verleent de Klant vanaf de oplevering van de diensten en/of producten een licentie om de door de Vennootschap in het kader 
van deze overeenkomst ontwikkelde software en alle Intellectuele Eigendomsrechten die daarmee samenhangen, te gebruiken en desgevallend aan 
te vullen en aan te passen in functie van het professionele gebruik van het eindproduct met betrekking waartoe de Vennootschap de diensten heeft 
geleverd. De licentie is niet- exclusief, kan niet worden overgedragen en mag enkel in sublicentie worden gegeven aan de specifieke eindklant voor 
wie de Klant en de Vennootschap het eindproduct hebben ontwikkeld. Het recht om wisselstukken te maken of te laten maken door een derde is 
alleszins uitgesloten. Specifiek voor software geldt dat de Klant de software enkel mag gebruiken samen met de hardware waarvoor deze geleverd 
werd. Hij mag de software niet wijzigen. Hij mag slechts één (1) enkele kopie van de software nemen, veiligheidskopie genoemd, voor gebruik op de 
oorspronkelijke hardware, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst. De broncode van de software wordt onder geen enkel beding 
overgedragen aan de Klant, ook niet ingeval van beëindiging van de overeenkomst tussen de Vennootschap en de Klant, behoudens uitdrukkelijk 
andersluidend schriftelijk akkoord tussen partijen. 
21.3 Het is de Klant uitdrukkelijk verboden om de door de Vennootschap in het kader van deze overeenkomst ontwikkelde software en alle 
Intellectuele Eigendomsrechten die daarmee samenhangen onder welke vorm ook te vermenigvuldigen, kopiëren, tentoon te stellen, 
verzenden, publiceren of verkopen. 
21.4 De Klant verbindt zich ertoe alle Intellectuele Eigendomsrechten van de Vennootschap en de betreffende leveranciers en/of licentiegevers te 
eerbiedigen en te doen eerbiedigen door de eindklant voor wie de Klant en de Vennootschap het eindproduct hebben ontwikkeld. 
21.5 De Klant verbindt zich ertoe alle redelijke maatregelen te treffen teneinde enige inbreuk op de Intellectuele Eigendomsrechten van de 
Vennootschap en de betreffende leveranciers en/of licentiegevers te vermijden. Indien de Klant een (potentiële) inbreuk op deze Intellectuele 
Eigendomsrechten vaststelt, zal hij de Vennootschap hier onmiddellijk over inlichten. 
21.6 Behoudens voormelde licentie verleent de Vennootschap de Klant en/of eindklant voor wie de Klant en de Vennootschap het 
eindproduct hebben ontwikkeld geen uitdrukkelijke of stilzwijgende rechten onder enig octrooi-, merk- of auteursrecht of enig ander 
Intellectueel Eigendomsrecht. 
21.7 De Klant garandeert de Vennootschap dat de door de Klant verstrekte gegevens geen inbreuk maken op Intellectuele Eigendomsrechten 
van derden. 
22. CONFIDENTIALITEIT 
22.1 Alle documenten, informatie, modellen en/of ontwerpen van welke aard ook, die aan de Klant worden verstrekt tijdens de onderhandelingen 
en/of de uitvoering van de overeenkomst tussen de Vennootschap en de Klant, en/of die worden vermeld in elk mogelijk document uitgaande van 
de Vennootschap, met inbegrip van de orderbevestiging en de opleveringsbon uitgaande van de Vennootschap, moeten vertrouwelijk behandeld 
worden. Op het eerste verzoek van de Vennootschap moeten voormelde stukken worden teruggeven. 
22.2 Deze documenten, informatie, modellen en ontwerpen blijven eigendom van de Vennootschap en mogen niet aan derden worden meegedeeld, 
noch gekopieerd (behoudens één veiligheidskopie voor wat betreft de software), noch (in)direct, geheel of gedeeltelijk worden gebruikt voor andere 
doeleinden dan waarvoor zij bestemd zijn, tenzij met uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de Vennootschap. 
8 | 9 
22.3 De verplichting tot vertrouwelijkheid blijft bestaan, ook na de beëindiging of het einde van de overeenkomst tussen de Vennootschap en de 
Klant, minstens totdat de desbetreffende documenten, informatie, modellen en/of ontwerpen, zonder fout van de Klant, publiek gekend zijn. 
22.4 De Vennootschap verbindt zich ertoe de eventueel krachtens bijzondere overeenkomst tussen de Klant en de Vennootschap overeengekomen 
wederzijdse confidentialiteitsverbintenissen naar best vermogen na te komen. De Vennootschap verklaart met het oog op de naleving van dergelijke 
overeenkomsten confidentialiteitsverbintenissen te hebben opgenomen in de overeenkomsten met haar personeel en de Klant erkent en aanvaardt 
hierbij uitdrukkelijk dat deze maatregel in hoofde van de Vennootschap volstaat voor de naleving van voormelde bijzondere 
confidentialiteitsverbintenis met betrekking tot het personeel van de Vennootschap. 
23. PERSOONSGEGEVENS EN BEELDMATERIAAL 
23.1 De Klant geeft aan de Vennootschap de toelating om de door de Klant verstrekte persoonsgegevens op te nemen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand. Deze gegevens kunnen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de 
door de Vennootschap aangeboden diensten en/of producten. De Klant geeft de Vennootschap de toestemming deze gegevens aan derden over 
te maken. 
23.2 De Klant kan steeds om mededeling en verbetering van zijn gegevens vragen. Indien de Klant geen commerciële informatie van de 
Vennootschap meer wenst te ontvangen, dient de Klant de Vennootschap hiervan op de hoogte te brengen. Kosten voor wijzigingen aan 
oorspronkelijke gegevens van de Klant, op zijn verzoek ontstaan, worden steeds aangerekend aan de Klant. 
23.3 De Klant geeft aan de Vennootschap de toelating om beeldmateriaal van de bij de Klant geleverde diensten en/of producten te gebruiken voor: 
(louter exemplatieve opsomming) algemene informatie, publicitaire doeleinden, publicatie op de website van de Vennootschap, publicatie in folder(s), 
etc. 
23.4 De Vennootschap verbindt zich ertoe in het kader van de bescherming van persoonsgegevens, naar best vermogen gepaste technische 
en organisatorische maatregelen te treffen die nodig zijn voor de bescherming van eventueel door haar verwerkte persoonsgegevens tegen 
toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies, evenals tegen de wijziging van of de toegang tot, en iedere tegen iedere 
andere niet-toegelaten verwerking van die persoonsgegevens. 
24. OVERDRACHT 
24.1 Het is de Vennootschap toegestaan de overeenkomst(en) tot levering van diensten en/of producten over te dragen aan derden, al dan 
niet verbonden vennootschappen, zonder voorafgaande toestemming van de Klant. De Klant stemt hierbij in met eventuele overdrachten, 
zowel van schuldvorderingen als van schulden. 
24.2 Het is de Klant niet toegestaan deze overeenkomst onder enige voorwaarde ook over te dragen aan derden, behoudens mits de schriftelijke en 
voorafgaandelijke toestemming van de Vennootschap en onder de voorwaarden en modaliteiten bepaald door de Vennootschap. 
25. GESCHILLEN 
Alle mogelijke geschillen tussen de Vennootschap en de Klant vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van de 
maatschappelijke zetel van de Vennootschap, tenzij de Vennootschap verkiest een geschil aanhangig te maken voor de rechtbank van de 
maatschappelijke zetel of woonplaats van de Klant. 
26. TAAL 
Deze Algemene Voorwaarden zijn op eenvoudig verzoek beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels. De Nederlandstalige versie van deze 
Algemene Voorwaarden is de enige authentieke.

NL FR EN